PROIZVODI

Kompozitna armatura                Kompozitna mreža

       

Kompozitna vlakna                    Kompozitni anker

       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GFRP rebar (Glass Fiber Reinforced Polymer) ili Kompozitna Armatura je uspešna alernativa koja ima velike prednosti u odnosu na tradicionalni postupak armiranja betona, koji prouzrokuje dugotrajnost konstrukcije.

Kompozitne orebrene šipke imaju dobro prijanjanje sa betonom i proizvedene su od staklenih, bazaltnih ili karbonskih vlakana visoke čvrstoće koja su impregnirana i povezana polimerom od epoksi, vinilester ili poliester smolom u zavisnosti od primene. Mogu se primenjivati po potrebi, za konstrukcije sa odredjenim vekom trajanja i za dugotrajne konstrukcije.

Kao i kod čelične armature koja nije otporna na agresivne sredine i nerdjajuće tj pocinkovane ili sa izradjenom emulzijom od epoksida koje su pogodne za vlažne sredine i ne izazivaju koroziju.

GFRP šipke su otporne na vodu, alkalne i kisele sredine (u zavisnosti od vsrte vlakana i smole) što značajno povećava izdržljivost armirano - betonskih konstrukcija.

PREDNOSTI GFRP ARMATURE:

 •  Visoka otpornost na koroziju i agresivne sredine što ne dovodi do uništenja betona kao što je slučaj kod čelične armature.
 •  4 puta lakša od čelične.
 •  2 puta jača od čelične.
 •  Lakoća pri transportu.
 •  Lakoća u radu.
 •  Transparentna na radio i magnetne talase.
 •  Ne provodi eleltričnu energiju.
 •  Ne provodi toplotu.
 •  Jeftinija od čelične pocinkovane i plastificirane epoxidom.
 •  Smanjenje troškova pri održavanju objekata.
 •  Otpornost na hlorid-jone, visoke i niske Ph vrednosti, bakterijsko širenje.
 •  Standardna izrada u obliku šipki dužine 12 metara ili po željenoj dužini u obliku šipke ili u kalemovima do 100m.
 •  Nije toksična.

U KOJIM SLUČAJEVIMA TREBA PRIMENITI GFRP?

 •  Konstrukcije izložene vodenim, alkalnim i kiselim sredinama.
 •  Konstrukcije u kojima je neophodan neometan rad magnetnih i elektromagnetnih talasa (magnetna rezonansa, magnetni skeneri, aerodromski dispečerski centri itd).
 •  U svojstvu zamene pocinkovane i plastificirane čelične armature.
 •  U tunelogradnji, mostogradnji, niskogradnji.

    

    

OBLAST PRIMENE:

ARMIRANI BETON IZLOŽEN UTICAJU HLORID-JONA:

 •  Podloge, ograde, nju džersi, stubovi za mostove
 •  Rekonstrukcije i ojačanja dotrjalih mostova
 •  Temelji i konstrukcije na mekoj i tvrdoj osnovi
 •  Šipovi i duboko fundiranje
 •  Podzemni objekti
 •  Tuneli, kotlarnice
 •  Podporni zidovi
 •  Košuljice
 •  Parkinzi
 •  Bazeni
 •  Fontane
 •  Ribnjaci
 •  Kišni, fekalni i drugi kolektori
 •  Drenažne, kanalizacione, vodovodne i toploprovodne cevi
 • Dokovi, kejevi, pristaništa, luke, brane, rečna korita

TUNELOGRADNJA & RUDARSTVO:

 • Šipovi i duboko fundiranje za TB mašine
 • Probijanje tunela sistemom NATM
 • Podzemni objekti
 • Metro
 • Kotlarnice, šahte
 • Podporni zidovi
 • Privremene konstrukcije
 • Ankeri
 • Indžektori
 • Vlakna za mlažni beton


VISOKONAPONSKA POSTROENJA I UTICAJ ELEKTRO-MAGNETNIH POLJA:

 •  Trafostanice
 •  Betonski stubovi za rasvetu, bandere za prenos električne energije, dalekovodi.
 •  Metro
 •  Avionske piste i dispečerski centri
 •  Železničke pruge
 •  Magnetna rezonansa, skeneri i dr
 •  Betonski kablovski kanali
 •  Naučno istraživački centri nano tehnologije


KONSTRUKCIJE SA HEMIJSKIM DELOVANJEM:

 •  Objekati za prečišćavanje otpadnih voda
 •  Arhitektonski betonski elementi
 •  Naftohemijske i gasne fabrike
 •  Fabrike papira
 •  Atomska skloništa
 •  Hemijska proizvodnja i prerada
 •  Rezervoari i cevovodi za prirodna goriva

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USKORO

Kompozitni beton                      Kompozitna sidra